Załącznik nr 6

do regulaminu naboru

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

ul. Unicka 5

21-110 Ostrów Lubelski

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze referenta żywieniowego w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru zatrudniona zostanie:

Pani Bożena Radwańska zamieszkała Ostrów Lubelski

Uzasadnienie:

Pani Bożena Radwańska spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referenta żywieniowego.

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

                                                           mgr inż. Krzysztof Wąsala

Załącznik nr 2

do regulaminu naboru

Ostrów Lubelski, dnia 18 listopada 2019 r.

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim

ul. Unicka 5

21-110 Ostrów Lubelski

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta żywieniowego
w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Główne obowiązki:

Kierowanie żywieniem w placówce

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie
 2. obywatelstwo polskie
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy
 6. nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad żywienia zbiorowego oraz zasad dobrej praktyki żywieniowej -HACCP
 2. znajomość obsługi komputera (preferowana znajomość programu komputerowego „Magazyn-Vulkan”
 3. mile widziane doświadczenie w żywieniu zbiorowym
 4. umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i umiejętność współpracy w grupie.

      

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. dbałość o należyte i zgodne z normami zapasy produktów żywnościowych

- zamawianie, przyjmowanie i wydawanie artykułów z zachowaniem zasad i formalności określonych instrukcją kontroli wewnętrznej
i obiegu dowodów finansowo-księgowych w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim

             - dbanie o właściwe i fachowe rozmieszczenie i przechowywanie artykułów

       2) sporządzanie jadłospisów dziennych i dekadowych zgodnie z obowiązującymi  normami
i zapotrzebowaniem energetycznym oraz na poszczególne składniki pokarmowe

       3) współpracę z dietetyczką DPS

       4) sporządzanie raportu żywieniowego i przestrzeganie wysokości stawki żywieniowej

       5) bezpośredni nadzór nad przygotowywaniem posiłków (dbanie o właściwą jakość przyrządzanych potraw, oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi, wykorzystanie produktów zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami HACCP, a także punktualność przygotowywania posiłków
i pomoc w wydawaniu posiłków)

       6) zajmowanie się prowadzeniem systemu HACCP oraz dokumentacji z tym związanej

       7) prowadzenie dokumentacji dla potrzeb Sanepidu

       8) utrzymanie magazynu spożywczego w należytym stanie sanitarno-porządkowym,  a także właściwa eksploatacja chłodni, lodówek i szaf chłodniczych

       9) kontrola stanu powierzonych personelowi kuchni naczyń , sprzętu kuchennego i zgłaszanie kierownikowi administracyjno -gospodarczemu wszelkich uchybień  w tym zakresie oraz wnioskuje o zakup nowego wyposażenia kuchni

       10) wnioskuje do kierownika administracyjno-gospodarczego o środki czystości,  środki dezynfekujące, gaz (wszystko co potrzebne jest do zapewnienia właściwego rytmu pracy kuchni)

       11) współpracuje przy przetargach na zakup materiałów żywnościowych do kuchni.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca przy komputerze ponad 4 godz. na dobę
 2. miejsce pracy znajduje się w budynku internatu na parterze
 3. istnieje możliwość wyjazdów służbowych, związanych ze szkoleniami poza miejscem pracy
 4. warunki wynagrodzenia – według obowiązującego regulaminu
 5. praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00do 15 00.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

     1) życiorys (CV)

     2) list motywacyjny

     3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz .UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   we wszystkich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej rekrutacji"

 1. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z oryginałem)

     5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (należy złożyć zgodnie z formularzem dotyczącym naboru zamieszczonym w Biuletynie Informacji  Publicznej)

   6) kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu

7) oświadczenia kandydata o:

 1. posiadaniu obywatelstwa polskiego
 2. niekaralności   za przestępstwo   umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe
 1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 2. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy nabór oraz o braku przeciwwskazań do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godziny na dobę
 1. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z oryginałem)

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta żywieniowego w Zespole Szkól w Ostrowie Lubelskim” osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół  (pokój nr 2) w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5, lub drogą pocztową na adres:

     Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski w terminie do dnia 2 grudnia 2019r.  do godz. 1500.

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu szkoły.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http:www.bipzs.ostrowlubelski.edu.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

mgr inż. Krzysztof Wasala

 

Attachments:
Download this file (Kwestionarius osobowy.pdf)Kwestionariusz osobowy[ ]178 kB
Download this file (oświadczenie.pdf)Oświadczenie[ ]191 kB
Download this file (zgoda na przetwarzanie danych.pdf)Zgoda na przetwarzanie danych[ ]172 kB

                                                                      


Ostrów Lubelski, dnia 30 lipca 2018 roku
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5
21-110 Ostrów Lubelski


Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowych w Referacie Księgowości

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Główne obowiązki:
Wykonywanie zadań realizowanych przez Referat księgowy.

Wymagania niezbędne:
1)    wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe (preferowane ekonomiczne lub zbliżone ekonomicznego),
2)    obywatelstwo polskie,
3)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
6)    nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość przepisów w zakresie zapewniającym realizację zadań na tym stanowisku, w szczególności o rachunkowości  oraz finansach publicznych,
2)    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów prawa oświatowego,
3)    biegła znajomość obsługi komputera (preferowana znajomość MS Excel, Word, PFRON, Vulcan),
4)    znajomość obsługi kasy fiskalnej,
5)    doświadczenie zawodowe minimum 2 lata – w tym 1 rok w księgowości,
6)    poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    prowadzenie rozliczeń PFRON,
    prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przygotowywanie dokumentów do inwentaryzacji oraz jej rozliczanie,
    prowadzenie kasy (przyjmowanie wpłat przez kasę fiskalną, realizacja wypłat),
    prowadzenie naliczeń należności za wyżywienie i czesne na podstawie wykazów uczniów, osób dochodzących oraz ich weryfikacja pod względem zaległości                             i ściągalności należności,
    naliczanie odsetek za nieterminową zapłatę łącznie z ich windykacją (upomnienia), wezwania do zapłaty itp.) oraz prowadzenie kalkulacji osobodni wyżywienia uczniów internatu i pensjonariuszy DPS,
    uzgadnianie ewidencji wartościowej magazynu spożywczego po uprzednim przyjęciu ilościowo-wartościowym przez referenta żywieniowego przy pomocy programu komputerowego,
    sporządzanie zestawień do Systemu Informacji Oświatowej,
    fakturowanie sprzedaży (program Faktury Optimum),
    wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)    praca od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500,
2)    praca w biurze przy komputerze w wymiarze ponad 4 godz. na dobę,
3)    miejsce pracy znajduje się na parterze w budynku głównym Zespołu Szkół w Ostrowie    Lubelskim,
4)    istnieje możliwość wyjazdów służbowych poza miejscem pracy, związanych ze szkoleniami w zakresie wykonywanych zadań,
5)    warunki wynagrodzenia - według obowiązującego regulaminu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wszystkich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.",
4)    dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z oryginałem),
5)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6)    kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z   oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
7)    oświadczenia kandydata  o:
a)    posiadaniu obywatelstwa polskiego
b)    niekaralności   za  przestępstwo   umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego i umyślne przestępstwo  skarbowe
c)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
d)    stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referent ds. księgowych w Referacie Księgowości oraz o braku przeciwwskazań do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godziny na dobę

8)    oświadczenia, o których mowa w pkt 7 należy złożyć zgodnie z formularzem dotyczącym naboru zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej,
9)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z oryginałem),
10)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referent ds. księgowych w Referacie Księgowości Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim”, należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół (sekretariat pokój nr 2) lub przesłać na adres Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski (decyduje data wpływu do Szkoły ) w terminie do dnia 13.08.2018r. do godz. 1500.
      
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.      

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bipzs.ostrowlubelski.edu.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.
    
    
    


                                                                 Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
                                                                                 (-)
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wąsala

 

Attachments:
Download this file (Kwestionariusz.pdf)Kwestionariusz.pdf[ ]44 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]80 kB
Download this file (Oświadczenie.pdf)Oświadczenie.pdf[ ]51 kB
Download this file (Zgoda dane osobowe.pdf)Zgoda dane osobowe.pdf[ ]40 kB

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko

referenta ds. księgowych

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru zatrudniona zostanie:

Pani Marta Agata Czapska zam. Uścimów

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ustaliła, że Pani Marta Agata Czapska posiada odpowiednie predyspozycje i poziom wiedzy gwarantujące prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i sprawnej realizacji zadań na stanowisku na który prowadzony jest nabór.

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

Ostrów Lubelski, dnia 29 sierpnia 2018 roku