Ostrów Lubelski, dnia 30 lipca 2018 roku
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5
21-110 Ostrów Lubelski


Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowych w Referacie Księgowości

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Główne obowiązki:
Wykonywanie zadań realizowanych przez Referat księgowy.

Wymagania niezbędne:
1)    wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe (preferowane ekonomiczne lub zbliżone ekonomicznego),
2)    obywatelstwo polskie,
3)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
6)    nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość przepisów w zakresie zapewniającym realizację zadań na tym stanowisku, w szczególności o rachunkowości  oraz finansach publicznych,
2)    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów prawa oświatowego,
3)    biegła znajomość obsługi komputera (preferowana znajomość MS Excel, Word, PFRON, Vulcan),
4)    znajomość obsługi kasy fiskalnej,
5)    doświadczenie zawodowe minimum 2 lata – w tym 1 rok w księgowości,
6)    poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    prowadzenie rozliczeń PFRON,
    prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przygotowywanie dokumentów do inwentaryzacji oraz jej rozliczanie,
    prowadzenie kasy (przyjmowanie wpłat przez kasę fiskalną, realizacja wypłat),
    prowadzenie naliczeń należności za wyżywienie i czesne na podstawie wykazów uczniów, osób dochodzących oraz ich weryfikacja pod względem zaległości                             i ściągalności należności,
    naliczanie odsetek za nieterminową zapłatę łącznie z ich windykacją (upomnienia), wezwania do zapłaty itp.) oraz prowadzenie kalkulacji osobodni wyżywienia uczniów internatu i pensjonariuszy DPS,
    uzgadnianie ewidencji wartościowej magazynu spożywczego po uprzednim przyjęciu ilościowo-wartościowym przez referenta żywieniowego przy pomocy programu komputerowego,
    sporządzanie zestawień do Systemu Informacji Oświatowej,
    fakturowanie sprzedaży (program Faktury Optimum),
    wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)    praca od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500,
2)    praca w biurze przy komputerze w wymiarze ponad 4 godz. na dobę,
3)    miejsce pracy znajduje się na parterze w budynku głównym Zespołu Szkół w Ostrowie    Lubelskim,
4)    istnieje możliwość wyjazdów służbowych poza miejscem pracy, związanych ze szkoleniami w zakresie wykonywanych zadań,
5)    warunki wynagrodzenia - według obowiązującego regulaminu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wszystkich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.",
4)    dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z oryginałem),
5)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6)    kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z   oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
7)    oświadczenia kandydata  o:
a)    posiadaniu obywatelstwa polskiego
b)    niekaralności   za  przestępstwo   umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego i umyślne przestępstwo  skarbowe
c)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
d)    stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referent ds. księgowych w Referacie Księgowości oraz o braku przeciwwskazań do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godziny na dobę

8)    oświadczenia, o których mowa w pkt 7 należy złożyć zgodnie z formularzem dotyczącym naboru zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej,
9)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z oryginałem),
10)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referent ds. księgowych w Referacie Księgowości Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim”, należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół (sekretariat pokój nr 2) lub przesłać na adres Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski (decyduje data wpływu do Szkoły ) w terminie do dnia 13.08.2018r. do godz. 1500.
      
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.      

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bipzs.ostrowlubelski.edu.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.
    
    
    


                                                                 Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
                                                                                 (-)
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wąsala

 

Attachments:
Download this file (Kwestionariusz.pdf)Kwestionariusz.pdf[ ]44 kB
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]80 kB
Download this file (Oświadczenie.pdf)Oświadczenie.pdf[ ]51 kB
Download this file (Zgoda dane osobowe.pdf)Zgoda dane osobowe.pdf[ ]40 kB

zsZałącznik nr 4

do regulaminu

Ostrów Lubelski, dnia 22 sierpnia 2018r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

na stanowisko referent ds. księgowych

Informuję, że w wyniku analizy dokumentów, przeprowadzonej w dniu 22 sierpnia 2018r. do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowane zostały następujące osoby:

Marta Agata Czapska zam. Nowy Uścimów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 28.08.2018r. (wtorek) o godz. 1000.

w siedzibie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelski, ul. Unicka 5.

   Przewodniczący komisji:

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

                                                                                 (-)

                                                                              mgr inż. Krzysztof Wąsala

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko

referenta ds. księgowych

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru zatrudniona zostanie:

Pani Marta Agata Czapska zam. Uścimów

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ustaliła, że Pani Marta Agata Czapska posiada odpowiednie predyspozycje i poziom wiedzy gwarantujące prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i sprawnej realizacji zadań na stanowisku na który prowadzony jest nabór.

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

Ostrów Lubelski, dnia 29 sierpnia 2018 roku