Załącznik nr 2
do regulaminu naboru

Ostrów Lubelski, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
ul. Unicka 5
21-110 Ostrów Lubelski

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zespole Szkół
w Ostrowie Lubelskim.


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
Główne obowiązki: Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej szkoły oraz kierowanie pracą działu KSIĘGOWOŚĆ.

Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 305):
• spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
• ma obywatelstwo polskie
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy
• ma nieposzlakowaną opinię
• brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 289 ).
2. Wymagania dodatkowe:
• preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej
• znajomość programów Optivum, Rejestr VAT Optiwum, SJO Bestia, Finanse Vulcan-Platforma „Chmura”
• doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych
• znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy
o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej
• umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
• umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, bezkonfliktowość, uczciwość, systematyczność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Opracowywanie projektu planu finansowego Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
2) Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych tj.:
- zestawienia obrotów i sald
- sprawozdania o dochodach i wydatkach
- sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w
funduszu jednostki
- sprawozdań budżetowych
- sprawozdawczość GUS dot. spraw finansowych
- składanie odpowiednich informacji i analiz dot. spraw finansowych do jednostki
nadrzędnej
- planu budżetowego.
3) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi (bankowość elektroniczna).
4) Prowadzenie księgowości komputerowej dzienników obowiązujących w szkole.
5) Prowadzenie księgowości komputerowej rachunku wydzielonego na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.
6) Ewidencja faktur z tytułu zakupu towarów i usług wg rejestru zakupu.
7) Dokonywanie adnotacji na fakturze dotyczącej terminu realizacji zobowiązań.
8) Sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz terminowe odprowadzanie podatku od towarów i usług VAT do Urzędu Skarbowego.
9) Naliczanie amortyzacji środków trwałych.
10) Bieżące i prawidłowe kwalifikowanie dochodów budżetowych.
11) Należyte przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg rachunkowych oraz dokumentów finansowych.
12) Terminowe przekazywanie przelewów na ROR pracowników, ZUS z tytułu składek potrącanych pracownikom i od płatnika składek oraz od US z tytułu potrącanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
13) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych jako wyposażenia jednostki.
14) Wycena składników wyposażenia po przeprowadzeniu inwentaryzacji i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych
15) Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególnych pracowników działu Księgowego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca przy komputerze ponad 4 godz. na dobę
2) miejsce pracy znajduje się w budynku głównym Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5, na parterze
3) istnieje możliwość wyjazdów służbowych, związanych ze szkoleniami poza miejscem pracy
4) warunki wynagrodzenia – rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z póź. zm.) i regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami z dnia 15 maja 2009 roku
5) praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00do 15 00.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV)
2) list motywacyjny
3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz .UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych we wszystkich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej
rekrutacji"
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z oryginałem)
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (należy złożyć
zgodnie z formularzem dotyczącym naboru zamieszczonym w Biuletynie Informacji
Publicznej)
6) kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez właściciela dokumentu za
zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu

7) oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
c) nie skazaniu prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
d) braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).
e) stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy nabór oraz o braku przeciwwskazań do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godziny na dobę

8) oświadczenia, o których mowa w pkt 7 należy złożyć zgodnie z formularzem dotyczącym naboru zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie potwierdzone przez właściciela dokumentu za zgodność z oryginałem)

10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w formie pisemnej,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego
w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim” osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół
(pokój nr 2) w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5, lub drogą pocztową na adres:
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski w terminie
do dnia 27 kwietnia 2021 r. do godz. 1500.
O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu szkoły.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http:www.bipzs.ostrowlubelski.edu.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
mgr inż. Ryszard Smerdel

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o naborze zał. 2 docx 33.86 KB Administrator
Oświadczenie docx 21.26 KB Administrator
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nabor docx 18.29 KB Administrator
Kwestionariusz osobowy docx 14.89 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 16, kwiecień 2021 11:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 16, kwiecień 2021 11:54 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19, kwiecień 2021 14:23 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, maj 2021 10:33 Administrator